TREES – Átláthatóság, Hatékonyság, Környezeti nevelés

Együttmüködés egy zöld, versenyképes és befogadó Európáért.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

Projektünk célja, hogy erősítse a civil társadalom szerepvállalását a városi zöldövezetek karbantartása, menedzsmentje terén, valamint a szakmai párbeszéd intézményrendszerének kiépítése és az együttműködés segítése a civil társadalom és a helyi önkormányzat között. Mindezt egy interaktív mobilapplikáció (TREES App) által tenné lehetővé, amely mindenki számára elérhető lesz. Az alkalmazás mindamellett, hogy növelné az átláthatóságot és fokozná a hatékonyságot a városi zöldövezetek menedzsmentjét illetően, hasznos eszköze kíván lenni a fiatal generáció környezettudatos életmódra való nevelésének is.

A projekt szükségességét az alábbi adatok és megfigyelések támasztják alá:
– Románia szinten a környezettudatosság még mindig nagyon alacsony: az ország lakosságának több mint 56% olyan városokban él, melynek ökológiai lábnyoma jelentős, pedig az urbanizált területek zöldövezetének hatékony, a fenntarthatóság jegyében történő kezelése jelentős mértékben ellensúlyozhatná ezt;
– A nemzeti és helyi jogszabályok és stratégiák elemzése, valamint a civil társadalommal folytatott konzultációk egyértelművé tették, hogy nincs kiépítve egy intézményesített, hatékony és átlátható kommunikációs csatorna az önkormányzat és a civil szféra között, mely a szerepvállalási kedvét növelné ez utóbbinak, közben hasznos támpontokat kínálva a döntéshozatalban az önkormányzatnak zöldövezeti kérdésekben.

Projektünk az alábbi megoldásokat kínálja a fent említett problémákra:

– Megalkot és a nyilvánosság számára elérhetővé tesz egy olyan interaktív mobilalkalmazást, mely implikációra szólítja fel, szerepvállalási kedvét növeli a civil társadalomnak városi zöldövezeti kérdésekben, döntésekben. Egyúttal Watchdog (Őrkutya) szereppel ruházza fel a civil szférát ebben a témában;
– A alkalmazás népszerűsítése kapcsán, kimagasló figyelmet fordít a lakosság ökológiai nevelésére, főként a fiatal, 14-35 év közötti generációra. Mindezt iskolai látogatások, kültéri foglalkozások keretén belül teszi;
– Kidolgoz egy stratégiát és ez alapján elkészít egy, az alkalmazás fenntarthatóságát és az intézményesített párbeszédet biztosító önkormányzati határozatot Csíkszereda számára. Ez a stratégia az érdekelt helyi civil szervezetek, oktatási intézmények és az önkormányzat közös munkájának lesz az eredménye, mely 10 műhelymunka során kerül kidolgozásra az érintettek bevonásával;
– Mindezek mellett célunk szervezetünk, a Project Bag Egyesület fejlesztése is.

Aktivitások:

A projekt 1-24 hónapja között kerül végrehajtásra, biztosítva az összes tevékenység nyomon követését a tevékenységi terv és a kapcsolódó jelentések szerint, melynek célja a javasolt célok elérésének biztosítása. A projektvezető a partnerekkel együtt létrehozza a projektcsoportot, és az 1. hónapban a tevékenységek végrehajtásának belső részletezésére kerül sor.

A munkafolyamatok nyomon követése a projekt előrehaladásáról szóló jelentések készítésével valósul meg. Ez a tevékenység a közvetlen eredmények („outcomes”) és közvetett eredmények („outputs”) nyomon követésére szolgál.

A programfelelősök havonta legalább egyszer találkoznak, személyes vagy virtuális ülések keretében. Azokban az esetekben, amikor hiányosságokat állapítanak meg, a szükséges korrekciókat időben elvégzik, hogy azok ne befolyásolják a projekt végeredményét.

A projekt pénzügyi irányítása magában foglalja a projekt teljes kiadásainak időszakonkénti és költséghelyenkénti bontásban történő szoros nyomon követését. A pénzügyi igazgatás a beszerzéseket is figyelemmel kíséri. A beszerzések a jogszabályokban meghatározott szabványos eljárásokkal összhangban történnek. A pénzügyi gazdálkodás bevált gyakorlatai közé tartoznak:

 • az elemzések proaktív módon történő felhasználása a megfigyeléshez;
 • a folyamatok és adatok szabványosítása a nyomon követhetőség biztosítása érdekében;
 • valós idejű információk nyújtása mobil költségvetés-tervezési és projektmenedzsment-alkalmazásokon keresztül a döntéshozatal megkönnyítése érdekében.

A tevékenység során a kertészmérnökök összegyűjtik a szükséges adatokat, hogy felmérjék a fák megőrzési és egészségi állapotát a municípium kijelölt területein. Csíkszereda hozzájárul a fák ökológiai értékének tudatosításához, a környezetvédelmi problémák megoldásához, és az éghajlatváltozás kockázatainak megértéséhez a lakosság körében. Az adatok amely egyértelmű és minőségi információkon alapulnak, hozzájárulnak az állampolgárok fokozottabb bevonásához is, és elősegítik a nyilvános zöldterületek kezelésének átláthatóságát. A parcellák és az értékelendő fák kijelölése a helyi civil szervezetekkel folytatott érdekérvényesítő kampányt követően történik.

A fákat értékelő csoport minden egyes fa esetében egy szabványos űrlapot tölt ki, amely a meglévő nyilvántartáson felül a következő adatokat tartalmazza: fénykép, törzsátmérő, koronaátmérő, törzsmagasság, gyökérzet állapota, korona állapota, egészségi és életképességi állapot, statikai állapot, részletes kockázatelemzés, tomográfia, kezelési intézkedések/javaslatok. A tevékenység végrehajtására a projekt első évének tavasztól-őszig terjedő időszakában kerül sor.

A fák felmérésének eredményei a TREES alkalmazáson keresztül érhetők el:

Kétnyelvű (RO, HU) interaktív alkalmazást fejlesztenek ki és tesznek elérhetővé a civil társadalom és a döntéshozók számára. Az alkalmazás Csíkszereda municípiumának (projektpartner) zöldterület-nyilvántartásának adatbázisát használja. Ez az adatbázis lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtekinthesse a zöldterületeket és a jelenlegi nyilvántartásban szereplő 537 sövény és 19437 fa helyét. Minden egyes fa azonosító kóddal lesz ellátva a térképen, és az adott kódhoz/fához hozzáférve megtekintheti a hozzárendelt adatokat a 2013-ban és 2017-ben leltározott fák alapján.

Az alkalmazás lehetővé teszi a meglévő adatok szerinti szűrést, a fák vagy sövények kategóriáinak kiválasztását. A meglévő adatokat az A3-as ponton belül a kiválasztott zöldterületek részletes értékelésével fogják javítani, amelyet a civil társadalom a helyi civil szervezetekkel és döntéshozókkal közösen végez az A7-es pont részeként. A részletes értékelőlapok az adatbázisba kerülnek a projekt első évében, amikor ezek tesztelése és optimalizálása történik. Az alkalmazásnak lesz egy üzenetküldő funkciója, amelyen keresztül a felhasználók üzeneteket küldhetnek a helyi közigazgatásnak, vagy információt kérhetnek egy adott fával vagy parcellával kapcsolatban. A helyi közigazgatás nyilvánosan válaszol ezekre az üzenetekre, vagy adott esetben üzeneteket küldhet az érintett helyieknek a zöldterületeken tervezett beavatkozásokról, bevonva a társadalmat az intézkedésekbe és figyelembe véve észrevételeiket.

Az applikáció letölthető a következő linkekre kattintva:

Google Play

App Store

A fiataloknak (14-35 évesek) szóló oktatási és figyelemfelkeltő tevékenységek során megismertetjük őket az oktatást segítő eszközzel és alkalmazással annak érdekében, hogy növeljük részvételüket a nyilvános döntésekben, és tájékoztassuk őket a zöldterületek fenntartásának és védelmének fontosságáról az éghajlatváltozással összefüggésben.

A beltéri tanórán kívüli tevékenységek interaktív előadások tartásából állnak a középiskolai, líceumi/szakiskolai és felsőoktatási egységekben (legalább 12 oktatási egység) a következő témákban:

 1. interaktív applikáció;
 2. polgári szerepvállalás, a fiatalok bevonása a szociális-politikai helyzetbe;
 3. a zöldterületek kezelése a városi környezeti fenntarthatóság összefüggésében;
 4. a döntéshozatal átláthatósága a közigazgatásban.

A szabadtéri, tanórán kívüli tevékenységek az alkalmazás gyakorlati használatát segítik elő, és elsősorban az „Iskola másképp” hét során kerülnek megrendezésre:

 1. szabadtéri foglalkozások a fák ökológiai és szociokulturális értékéről és a városi biodiverzitásban betöltött kulcsszerepükről, biológiatanárok bevonásával, szakemberek által irányítva;
 2. vetélkedők az értékelt fákról és tájékozódási verseny, amelyhez a mobilalkalmazáson belül referenciapontokat adnak meg.

A tematikus rendezvények a 23-35 év közötti korosztály bevonásával kerülnek megrendezésre.

Megalakul egy munkacsoport a pályázókból, a projektpartnerekből és a helyi, hasonló küldetéssel és szakértelemmel rendelkező civil szervezetekből (pl. Határátlépők Egyesület, Leaders for All Egyesület) Ez a munkacsoport 10 offline vagy online ülést tart, ahol szó lesz az interaktív mobilalkalmazás fontosságáról, mint oktatási és felügyeleti eszközről, amelyek által erősíteni lehet az állampolgári elkötelezettséget a közérdekű döntéshozatalban. Meglátások és vélemények kerülnek kialakításra a tereprendezés és a zöldterületek fenntartásának fontosságáról, különösen az éghajlatváltozással összefüggésben. A találkozók napirendje a helyi társadalom valós igényére összpontosít a zöldterületek megfelelő kezelésével kapcsolatban, illetve az oktatás fontosságára az egészségügy és a gazdaság (pl. ingatlanpiac) szempontjából. Az érdekérvényesítő találkozók végeredménye egy cselekvési terv lesz.

Ez a kampány a projekt első évében fog megvalósulni, melynek keretén belül az összegyűjtött információkat központosítják a munkacsoport belső kommunikációs stratégiájának javítása érdekében.

A tevékenység elősegíti a szervezetek és a civil társadalom bevonását a közpolitikákba egy helyi tanácshatározat dokumentálásával, előkészítésével és kidolgozásával.

Ez a határozat biztosítani fogja a város és a polgárok közötti interakciót, és a zöldterületeken lévő fák kezelésével kapcsolatos kommunikációt az interaktív alkalmazás segítségével.

A városi tanácshatározat kidolgozása érdekében a projekt második évében 10 offline vagy online nyilvános vitát/workshopot szerveznek a polgárok, civil szervezetek, oktatási intézmények képviselői és környezetvédelmi döntéshozók bevonásával.

A találkozók célja egy interaktív mobilalkalmazás fenntarthatósági stratégiájának és egy helyi tanácshatározat-tervezet kidolgozása.

A stratégiát és a határozattervezetet benyújtják Csíkszereda önkormányzatának, ahol a helyi tanács elé terjesztik elfogadásra.

A tevékenység a helyes irányelvhez szükséges módszertanok kidolgozására irányul a következő területeken:

 • munkaerő-felvétel;
 • fejlesztés;
 • az egyesület életében részt vevő emberi erőforrások (tagok, alkalmazottak, önkéntesek) értékelése, valamint a kidolgozott irányelvek és módszerek végrehajtásáért felelős személy kijelölése.

A mátrixokból kapott visszajelzések alapján azonosításra kerülnek azok a kulcsfontosságú területeket, amelyeken a szervezet tagjai úgy érzik, hogy szakmai fejlődésre van szükségük. A tevékenység keretében javasolt hivatalos/informális tanfolyamokon részt venni a következő területeken: szociális marketing, projektmenedzsment, emberi erőforrások, pénzgazdálkodás, GDPR, közbeszerzés, szociális vállalkozás. A tevékenység célja a tagok szakértelmének és a kívánt fejlődési irányának meghatározása és összekapcsolása.

Ez a tevékenység a projekt végrehajtásának első évében kerül elvégzésre, hogy az előfeltételek a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak a levont tanulságok alkalmazásához. A levont tanulságokat és a kidolgozott dokumentumokat a projektpartnereknek is felajánljuk, akik ezeket a módszereket saját igényeiknek megfelelően tudják majd adaptálni.

Önkéntességi és álláslehetőségek:

ITT

A munka részeként javasoljuk a tevékenységek, az elért eredmények és a hatásmérés rendszeres értékelésének kidolgozását. A szervezet kulcsfontosságú területein (az előírásoknak megfelelően), a támogatási területeken (kommunikáció, pénzügy, adminisztráció) és a konkrét tevékenységekben (képzések, workshopok stb.) szabványos nyomon követési és értékelési gyakorlatokat kerülnek kidolgozásra.

Kvantitatív és kvalitatív mutatók jutnak kidolgozásra, amelyek folyamatos szervezeti tanulási folyamathoz vezetnek. A folyamat során elemzésre kerül a szervezet, a belső és külső érdekelt felek, valamint a három komponens egymáshoz való viszonya is.

A kitűzött célok a következők lesznek:

 • a szervezet teljesítményének és az egyéni teljesítmények növekedésének ösztönzése;
 • valós idejű áttekintés az elvégzett tevékenységekről;
 • rendszeres visszajelzés nyújtása a döntéshozatal megkönnyítése érdekében;
 • a fejlődés vagy a regresszió azonosítása;
 • annak megállapítása, hogy a tagok aktívan részt vettek-e a munkában, és megértették-e szerepüket;
 •  az érdekelt felek bizalmának megerősítése a meghozott döntésekben.

A városnapok keretein belül készült képeket a következő link segítségével töltheted le: KÉPEK

A Tusnad Eco Bear Fest keretein belül készült „Medve hősök” képeket a következő link segítségével töltheted le: KÉPEK

A projekt kivitelezői:

A projektet a Project Bag Egyesület valósítja meg, a Zöld Székelyföld Egyesület és Csíkszereda Önkormányzatával partnerségben, az Active Citizens Fund Románia támogatásával, a programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az EGT Alapok 2014-2021 által. A weboldal tartalma nem feltétlenül képviseli az EEA és a 2014–2021 közötti norvég támogatások hivatalos álláspontját; további információkért látogasson el a www.eeagrants.org oldalra. További információk az Active Citizens Fund Romaniáról a www.activecitizensfund.ro oldalon.